VÅDOMRÅDEPROJEKT SKIVEREN

Et byggeprojekt er en tillidssag

VÅDOMRÅDEPROJEKT SKIVEREN

10-10-18 Ikke-kategoriseret 0

Entreprise: Anlægsentreprise
Beskrivelse: Etablering af Vådområde
Bygherre: Thisted Kommune
Sted: Lønnerup Fjord
År: 2018

Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i kombination med at mindske fosforudledningen. Vådområderne placeres på lavtliggende landbrugsarealer, hvor afvandingen forringes, og der skabes mere eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved at lukke dræn i projektområdet så dette overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der periodevis sker en oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til kvælstofreduktion ved at bakterier i de våde jorde reducerer nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at formindske kvælstofudledningen.